• Germany KVM VPS 384MB

  ¥8/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!

   • 1*AMD 5950X Virtual Core(30%CPU基准)

   • Memory 384MB

   • Disk 5GB NVMe

   • Bandwidth 256GB/Uplink port 50Mbps

   • 1*IPV4 & 1*IPV6

   • 支持BGP Session

 • Germany KVM VPS 768MB

  ¥15/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!

   • 1*AMD 5950X Virtual Core

   • Memory 768MB

   • Disk 10GB NVMe

   • Bandwidth 512GB/Uplink port 100Mbps

   • 1*IPV4 & 1*IPV6

   • 支持快照

   • 支持BGP Session

 • Germany KVM VPS 1024MB

  ¥30/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!

   • 1*AMD 5950X Virtual Core

   • Memory 1024MB

   • Disk 20GB NVMe

   • Bandwidth 1024GB/Uplink port 150Mbps

   • 1*IPV4 & 1*IPV6

   • 支持快照


   • 支持BGP Session

 • Germany KVM VPS 2048MB

  ¥60/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!

   • 2*AMD 5950X Virtual Core

   • Memory 2048MB

   • Disk 40GB NVMe

   • Bandwidth 2048GB/Uplink port 200Mbps

   • 1*IPV4 & 1*IPV6

   • 支持快照


   • 支持BGP Session

 • Germany KVM VPS 4096MB

  ¥120/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!

   • 4*AMD 5950X Virtual Core

   • Memory 4096MB

   • Disk 80GB NVMe

   • Bandwidth 4096GB/Uplink port 300Mbps

   • 1*IPV4 & 1*IPV6

   • 支持快照


   • 支持BGP Session